| مدارج معتبر |

1- دارنده  نشان استاندارد ملی ایران2- دارنده نشان استاندارد(ce)اروپاازشرکت tuv3- دارنده  گواهینامه مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001-2008 از شرکت یوکاس انگلستان4. عضو انجمن عایق های رطوبتی دلیجان