| مدیران ارشد |
مدیر عامل
آقای حبیب نجفی
همراه: 09188660030
ایمیل: sharghgostardelijan@gmail.com

  رئیس هیئت مدیره
آقای حبیب  نجفی
ایمیل: sharghgostardelijan@gmail.com


  نایب رئیس هیئت مدیره
آقای محمود نجفی
ایمیل: hnajafidelijan@gmail.com


مدیر بازرگانی
آقای محمود نجفی
همراه: 09183661031
hnajafidelijan@gmail.com